Dịch vụ 247 EXPRESS lô:là dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát má»™t lô hàng theo dịch vụ 247 Specific bao gồm các bÆ°u gá»­i được gá»­i đến má»™t người nhận tại má»™t địa chỉ tron… Read More